» 30.10.2012 – Numire director »

In urma promovarii de catre d-l Pop Ioan Dorel a probei scrise (faza 2 a selectiei) desfasurata in data de 17.10.2012 si a interviului (faza 3 a selectiei) desfasurat in data de 22.10.2012, Consiliul de administratie al societatii, intrunit in sedinta din data de 29.10.2012, a hotarat numirea d-lui Pop Ioan Dorel in functia de Director al societatii pentru un mandat de 3 ani.


» 15.10.2012 – Update »

In urma anuntului privind organizarea selectiei pentru postul de Director, pana la termenul de depunere a dosarelor s-au inscris la selectie un numar de 2 candidati.

Comitetul de nominalizare a procedat in data de 15.10.2012 la realizarea fazei 1 a selectiei – verificarea dosarelor candidatilor sub aspectul conditiilor de forma si fond pentru participarea la selectie si a hotarat urmatoarele:

– se declara admis la prima faza a selectiei candidatul Pop Ioan Dorel;

– se declara respins candidatul Marin Mihai intrucat nu indeplineste conditia de experienta de cel putin 3 ani in activitatea de conducere a unei intreprinderi publice sau societati comerciale din sectorul privat.


» 08.10.2012 – Anunt selectie director »

SC PARCURI INDUSTRIALE SIBIU-SURA MICA SA cu sediul in Sura Mica, Parc Industrial Parcela 10, judetul Sibiu, organizeaza selectie pentru ocuparea postului de Director al societatii, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011.

     Conditii de participare la selectie:

– studii superioare de lunga durata economice, juridice/administrative sau tehnice;
– vechime in munca de cel putin 10 ani, din care cel putin 3 ani experienta in activitatea de conducere a unei intreprinderi publice sau societati comerciale din sectorul privat;
– carnet de conducere categoria B.

     Acte necesare depunerii dosarului:

– formular de inscriere (disponibil aici );
– copie carte de identitate;
– curriculum vitae model european;
– copie diploma de absolvire a studiilor superioare;
– copie certificat de casatorie (daca este cazul);
– copie carnet de munca /adeverinta /alt document justificativ pentru dovedirea vechimii in munca de cel putin 10 ani si a experientei de cel putin 3 ani in activitatea de conducere a unei intreprinderi publice sau societati comerciale din sectorul privat;
– copie carnet de conducere categoria B;
– aviz psihologic;
– declaratie pe proprie raspundere ca nu are cazier si indeplineste conditiile prevazute de lege pentru ocuparea functiei de director al unei intreprinderi publice (formular disponibil aici );
– copie dupa ultimul cupon de pensie in cazul candidatilor pensionari pentru limita de varsta.

Dosarele se depun la sediul societatii din Sura Mica, Parc Industrial Parcela 10, judetul Sibiu, telefon de contact 0741582977.

     Selectia va fi organizata în 3 faze:

Faza 1 – verificarea  dosarelor candidatilor sub aspectul conditiilor de forma si fond;

Faza 2 – proba scrisa, constand dintr-o testare de cunostinte din bibliografia recomandata. Aceasta se va desfasura la sediul SC Parcuri Industriale Sibiu-Sura Mica SA si va dura maxim 2 ore. Pentru promovarea probei scrise candidatii trebuie sa obtina cel putin 70 de puncte din 100 de puncte posibile.

Candidatii se vor prezenta cu actul de identitate cu cel putin 10 minute inainte de inceperea testarii. Intarzierea candidatilor duce la descalificarea automata a acestora. Folosirea mijloacelor de fraudare a testarii atrage descalificarea candidatului, comisia intocmind un proces verbal in acest sens.

Bibliografie recomandata pentru proba scrisa:
– Legea 31/1990 – privind societatile comerciale – sectiunea referitoare la societatile pe actiuni;
– Ordonanta 65/2001 – privind constituirea si functionarea parcurilor industriale;
– Ordinul 264/2002 – privind aprobarea instructiunilor de acordare si anulare a titlului de parc industrial;
– Ordinul 296/2007 – privind aprobarea schemei de ajutor de stat regional acordat pentru investitiile realizate in parcurile industriale;
– Legea 215/2001 – privind administratia publica locala – sectiunile privind proprietatea publica, lucrarile publice, atributiile Consiliului local;
– Legea 53/2003 – Codul muncii – sectiunile privind incheierea si desfacerea contractelor de munca;
– OUG 79/2008 – privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici;
– OUG 109/2011 – privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Faza 3 – interviul pentru candidatii declarati reusiti la proba scrisa (maxim 30 de minute).

     Calendarul de desfasurare a selectiei:

– termen de depunere a dosarelor : 11.10.2012 ora 16.00;
– verificarea dosarelor candidatilor si afisarea pe pagina web a listei candidatilor admisi la proba scrisa: 15.10.2012 ora 16.00;
– proba scrisa: 17.10.2012 ora 10.00 la sediul societatii;
– afisarea pe pagina web a rezultatelor probei scrise: 19.10.2012 ora 16.00;
– interviul: 22.10.2012 ora 10.00 la sediul societatii;
– afisarea pe pagina web a rezultatelor interviului si a listei candidatilor selectati spre a fi propusi Consiliului de administratie pentru postul de director: 22.10.2012 ora 16.00.

     Solutionarea contestatiilor:

Contestatiile pot fi depuse la sediul societatii in ziua urmatoare afisarii rezultatelor pana la ora 16.00. Solutionarea contestatiilor se va face de catre Consiliul de administratie la data de 24.10.2012, iar rezultatele vor fi afisate pe pagina web in aceeasi data la ora 16.00.

     Numirea directorului

Comitetul de nominalizare va inainta Consiliului de administratie procesul verbal privind selectia efectuata si candidatii propusi pentru postul de director dintre cei care au promovat proba scrisa si interviul.

Consiliul de administratie se va intruni in data de 24.10.2012 pentru alegerea/numirea Directorului, cu care se va incheia ulterior un contract de mandat conform prevederilor OUG 79/2008. Un model orientativ al contractului de mandat poate fi consultat aici.

Candidatii selectati vor fi anuntati telefonic despre hotararea Consiliului de administratie in data de 24.10.2012 ora 16.00. Numele directorului numit se va publica si pe pagina web.