Bilant 2022

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2022 de către entităţile de interes public si de entităţile prevazute la pct.9 alin.(4) din

Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror exercitiu

financiar corespunde cu anul calendaristic.

DOWNLOAD PDF