Parc Industrial Sura Mica

Administrator parc

Parcul industrial Șura Mică funcționează sub directa gestionare și administrare a Soc. PARCURI INDUSTRIALE SIBIU – ȘURA MICĂ SA, întreprindere publică înființată în anul 2002, având ca acționar majoritar Comuna Șura Mică, care își desfășoară activitatea în baza Legii nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale.

Structura organelor de conducere ale societății PARCURI INDUSTRIALE SIBIU – ȘURA MICĂ SA este următoarea:

–  Adunarea generală a acționarilor
–  Consiliul de administrație

Capitalul social al SC Parcuri Industriale Sibiu – Şura Mică S.A. este de 313.200 lei și este constituit prin aportul în natură și în numerar a 9 acționari persoane juridice române care dețin următoarele cote de participare la capital (%):

–  Comuna Șura Mică83,91
–  Județul Sibiu0,16
–  Municipiul Sibiu0,16
–  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Sibiu0,16
–  Fundația Româno-Germană Sibiu0,16
–  Centrul pentru Inițierea și Promovarea Afacerilor Sibiu0,16
–  SC Apă Canal SA Sibiu7,56
–  SC Drumuri și Prestări Construcții SA Sibiu7,56
–  SC Drumuri și Poduri SA Sibiu0,16

Consiliul de administrație al societății a fost numit de către Adunarea generală a acționarilor la data de 10.03.2017, pentru un mandat de 4 ani, și are următoarea componență:
•  Moldovan Iosif, președinte  (CV)
•  Belea Pusa, membru  (CV)

Consiliul de administrație a delegat conducerea societății unui director, în baza unui contract de mandat.

Directorul societății este domnul Patru Alexandru Marian, numit in functie de la data de 01.09.2023 pentru un madat de 4 luni pana la data de 01.01.2024.

CODUL DE CONDUITĂ ETICĂ al societății – adoptat la data de 22.09.2017:  [PDF]Politici și criterii de remunerare a administratorilor și directorilor

Pentru activitatea de administrare desfășurată prin ședințe ale Consiliului de Administrație, membrii neexecutivi sunt îndreptățiți să primească o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă anuală.

Indemnizația fixă și variabilă pentru membrii Consiliului de administrație se aprobă de Adunarea Generală a Acționarilor.

Indemnizația fixă lunară este plafonată în conformitate cu prevederile OUG nr. 51/2013, respectiv, pentru membrii neexecutivi ai consiliului de administrație, aceasta nu poare depăși media pe 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura „Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract” comunicat de INS anterior numirii.

Indemnizația variabilă este plătibilă funcție de îndeplinirea indicatorilor și criteriilor de performanță stabiliți în sarcina acestora.

Indemnizația variabilă se aplică începând cu anul 2015 și are valoarea unei indemnizații fixe care se acordă după aprobarea situațiilor financiare anuale, în cuantum de 100% dacă gradul global de realizare anuală al indicatorilor și criteriilor de performanță este ≥ 100 % sau proporțional cu gradul global de realizare anuală al indicatorilor și criteriilor de performanță dacă este < 100%.

Indicatorii și criteriile de performanță care condiționează acordarea integrală a indemnizației variabile, atât pentru membrii Consiliului de Administrație cât și pentru director, sunt următorii:

  • Ponderea creanțelor restante, în limita a 40% din acestea;
  • Ponderea datoriilor restante de peste 60 zile, în limita a 40% din acestea:
  • Lipsa arieratelor la bugete;
  • Indicele de realizare a profitului brut.

Declarații de avere și interese

Declarațiile de avere și interese ale persoanelor din conducere pot fi vizualizate la sediul societății sau pe pagina web a Agenției Naționale de Integritate : http://declaratii.integritate.eu