Note explicative bilant 2022

Reglementările contabile aplicate la întocmirea situaţiilor financiare sunt cele prevăzute de Legea
Contabilitatii nr.82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare si de Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru
aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.
Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara s-a efectuat în conformitate cu principiile
contabile generale, respectiv: principiul continuităţii activităţii, principiul prudenţei, principiul independenţei
exerciţiului, principiul intangibilităţii, principiul evaluării separate a elementelor de active şi de datorii,
principiul intangibilităţii, şi principiul necompensării.

DOWNLOAD PDF

pdf_icon

Anunt selectie Director

» 05.10.2018 – Rezultate Faza 3 – Interviu:

Gruian Paul Eugen  – Admis.


    » 03.10.2018 – Rezultate Faza 2 – Proba scrisa:

Gruian Paul Eugen  – Admis (Punctaj obtinut: 96 puncte).


    » 24.09.2018 – Rezultate Faza 1 – Verificarea dosarelor:

Candidati care au depus dosare :  1. Gruian Paul Eugen.

Candidati al caror dosar a fost admis :  1. Gruian Paul Eugen.


    » 20.08.2018 – Anunţ selecţie Director »

In aplicarea art. 35 din OUG nr. 109/2011 actualizata privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice modificata, Soc. Parcuri Industriale Sibiu–Şura Mica S.A. cu sediul in Sura Mica, Parc industrial, Parcela 10, anunta organizarea selectiei pentru postul de director al societatii, conform procedurii de mai jos.

     Scrisoare de aşteptări privind functia de Director al Societatii Parcuri Industriale Sibiu–Şura Mica S.A. :   pdf_icon

     Procedura de selecţie a Directorului Societatii Parcuri Industriale Sibiu–Şura Mica S.A. :

 1. Conditii de participare la procedura de selectie pentru numirea directorului societatii:

– cetatenie romana, cetatenia altor state membre UE sau apartinand SEE;

– studii universitare de licenta si/sau studii universitare de master economice, juridice/administrative sau tehnice;

– vechime in munca de cel putin 10 ani, din care cel putin 3 ani experienta in consultanta in management sau in activitatea de conducere a unor intreprinderi publice sau societati comerciale din sectorul privat;

– sa nu aiba inregistrate in cazierul judiciar infractiuni incompatibile cu calitatea de director;

– disponibilitate de a incepe activitatea la data de 01.11.2018;

– sa nu fie sau sa nu fi fost in ultimii 3 ani in stare de litigiu sau in situatie de conflict ori inconpatibilitate cu societatea Parcuri Industriale Sibiu – Şura Mică S.A. sau cu o autoritate tutelare a societatii mentionate;

– stare de sanatate corespunzatoare pentru exercitarea functiei de director;

– carnet de conducere categoria B;

– cunostinte operare PC (word, excel, outlook).

 1. Criterii de evaluare:

– cunostinte referitoare la aspectele administrativ – economice specifice activitatii societatii;

– cunostinte ce privesc guvernanta corporativa (legislatie si experienta manageriala in domeniu);

– cunostinte despre legislatia aplicabila societatilor comerciale;

– experienta in aplicarea legislatiei societatilor publice;

– aplicarea unor proceduri de imbunatatire a activitatii societatii;

– criteriu de departajare: numarul anilor de experienta in domeniul manageriala relevanta in domeniul intreprinderilor publice;

 1. Actele necesare:

– scrisoare de intentie;

– copie carte de identitate;

– curriculum vitae model european;

– copie diploma de absolvire a studiilor universitare de licenta;

– copie certificat de casatorie (daca este cazul);

– copie carnet de munca /adeverinta /alt document justificativ pentru dovedirea vechimii in munca de cel putin 10 ani si a experientei de cel putin 3 ani in consultanta in management sau in activitatea de conducere a unor intreprinderi publice sau societati comerciale din sectorul privat;

– copie carnet de conducere categoria B;

– adeverinta medicala eliberata de medicul de familie privind starea de sanatate corespunzatoare pentru exercitarea functie de director si aviz psihologic;

– cazier fiscal;

– cazier judiciar;

– declaratie pe proprie raspundere ca indeplineste conditiile prevazute de lege pentru ocuparea functiei de director al unei intreprinderi publice (formular disponibil aici );

– declaratie cu privire la prelucrarea datelor personale (model aici );

– orice alte acte care dovedesc experienta si calificare relevante sub aspectele functiei manageriale constituie un avantaj.

Candidatilor li se pot solicita documente suplimentare de natura sa probeze indeplinirea conditiilor legale.

Dosarele se depun la sediul societatii din Sura Mica, Parc Industrial Parcela 10, judetul Sibiu, in plic sigilat cu opis al documentelor pana la data de 20.09.2018, telefon de contact 0741582977 (model formular inscriere aici ).

 1. Anuntul privind selectia pentru ocuparea postului de Director se va publica cel tarziu la data de 20.08.2018 in Ziarul Bursa, Curierul National si Tribuna, precum si pe pagina web a societatii www.parcindustrial-suramica.ro la sectiunea Noutati.
 2. Selectia va fi organizata în 3 faze:

Faza 1 – Verificarea  dosarelor candidatilor sub aspectul conditiilor de forma si fond;

Faza 2 – Proba scrisa, constand dintr-o testare de cunostinte din bibliografia recomandata. Aceasta se va desfasura la sediul SC Parcuri Industriale Sibiu – Sura Mica SA si va dura maxim 2 ore. Pentru promovarea probei scrise candidatii trebuie sa obtina cel putin 70 de puncte din 100 de puncte posibile.

Candidatii se vor prezenta cu actul de identitate cu cel putin 10 minute inainte de inceperea testarii. Intarzierea candidatilor duce la descalificarea automata a acestora. Folosirea mijloacelor de fraudare a testarii atrage descalificarea candidatului, comisia intocmind un proces verbal in acest sens.

Bibliografie recomandata pentru proba scrisa:

  • Legea 31/1990 – privind societatile comerciale – sectiunea referitoare la societatile pe actiuni;
  • OUG 109/2011 – privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata si HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011;
  • Legea 186/2013 – privind constituirea si functionarea parcurilor industriale;
  • Ordinul 296/2007 – privind aprobarea schemei de ajutor de stat regional acordat pentru investitiile realizate in parcurile industriale;
  • Legea 215/2001 – privind administratia publica locală – sectiunile privind proprietatea publica, lucrarile publice, atributiile Consiliului local;
  • Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;
  • Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 – privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari;
  • Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 – privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;
  • Legea 53/2003 – Codul muncii – secţiunile privind incheierea si desfacerea contractelor de munca.
  • Legea nr. 227/2015 Codul Fiscal actualizat.

Faza 3 – Interviul pentru candidatii declarati admisi la proba scrisa (maxim 30 de minute). Evaluarea interviului se va face in conformitate cu planul de interviu anexat prezentei proceduri.

 1. Calendarul de desfasurare a selectiei:

– termen de depunere a dosarelor pana la data de 20.09.2018 ora 16.00;

– verificarea dosarelor candidatilor si afisarea pe pagina web a listei candidatilor admisi la proba scrisa: 24.09.2018 ora 16.00;

– depunerea declaratiei de intentie a candidatului pentru functia de director pana la data de 28.09.2018 ora 16.00 la sediul societatii;

– proba scrisa: 01.10.2018 ora 10.00 la sediul societatii;

– afisarea pe pagina web a rezultatelor probei scrise: 03.10.2018 ora 16.00;

– interviul: 04.10.2018 ora 10.00 la sediul societatii;

– afisarea pe pagina web a rezultatelor interviului si a listei candidatilor selectati spre a fi propusi Consiliului de administratie pentru postul de director la data de 05.10.2018 ora 16.00.

 1. Soluţionarea contestaţiilor:

Contestatiile pot fi depuse la sediul societatii in ziua lucratoare urmatoare afisarii rezultatelor, respectiv 08.10.2018 pana la ora 16.00. Solutionarea contestatiilor se va face de catre Comitetul de nominalizare la data de 09.10.2018, iar rezultatele vor fi afisate pe pagina web in aceeasi data la ora 16.00.

 1. Numirea directorului

Comitetul de nominalizare va inainta Consiliului de administraţie procesul verbal privind selectia efectuata si candidatii propusi pentru postul de director dintre cei care au promovat proba scrisa si interviul.

Consiliul de administratie se va intruni in data de 15.10.2018 ora 13.00 pentru numirea Directorului, cu care se va incheia ulterior un contract de mandat conform prevederilor OUG 109/2011.

Candidatii vor fi anuntati despre hotararea Consiliului de administratie in data de 16.10.2018 ora 16.00. Numele directorului numit se va publica si pe pagina web.